PLNÁ MOC – ke stažení

Formulář s plnou mocí ke stažení a vytištění: PLNÁ MOC

 


PLNÁ MOC

kterou já, podepsaný(á) _______________________________________ r.č. _____________________________________________
bytem ________________________________________________________ PSČ _____________________________________________
tel. ______________________________________________________________________________________________________________
zmocňuji _________________________________________________ r.č. __________________________________________________
bytem ________________________________________________________ PSČ _____________________________________________
aby mne zastupoval(a) v řízení o pozůstalosti po ________________________________________________________________
zemřelé(m) dne ___________________ , posledně bytem ___________________________________________________________


Tato plná moc platí i pro odvolací a dovolací řízení a opravňuje uvedeného zmocněnce, aby za mne činil všechny úkony, které bych v řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:

  1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá, nebo že dědictví přijímá,
  2. uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, případně prohlásil, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje,
  3. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
  4. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu,
  5. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
  6. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).

Dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dané pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

Zmocněnec je oprávněn udělit tuto plnou moc dalšímu zmocněnci.

Prohlašuji, že souhlasím s uváděním svého rodného čísla v řízení o pozůstalosti.

V ___________________________ dne _________________

____________________

podpis